CN
EN

美容美白

平安MSCI中国A股国际生意型开放式指数证券投资基

2020-05-29

 基金办理人:平安基金办理有限公司

 基金托管人:中国工商银行股分有限公司

 送出日期:2020年 4月 30日

 平安MSCI中国 A股国际 ETF2019年年度申报

 第 2 页 共 82 页

 §1 主要提醒及目次

 1.1 主要提醒

 基金办理人的董事会、董事保证本申报所载资料不存在虚伪记录、误导性陈说或严重遗漏,

 并对其内容的真实性、准确性和完整性承当一般及连带的司法义务。今年度申报曾经三分之二以

 上自力董事签字赞成,并由董事长签发。

 基金托管人中国工商银行股分有限公司依据本基金合同规矩,于 2020年 4月 29日复核了本

 申报中的财务目标、净值表现、利润分派状况、财务管帐申报、投资组合申报等外容,保证复核

 内容不存在虚伪记录、误导性陈说或许严重遗漏。

 基金办理人许诺以诚实信用、勤恳尽责的准绳办理和应用基金资产,但不保证基金必然盈利。

 基金的过往事迹其实不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决定计划前应仔细浏览本

 基金的招募说明书及其更新。

 本申报除特别注明外,金额单位均为人平易近币元。

 本申报期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。

 平安MSCI中国 A股国际 ETF2019年年度申报

 第 3 页 共 82 页

 1.2 目次

 §1 主要提醒及目次 ................................................................................................................................. 2

 1.1 主要提醒 ...................................................................................................................................... 2

 1.2 目次 .............................................................................................................................................. 3

 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6

 2.1 基金基本状况 .............................................................................................................................. 6

 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6

 2.3 基金办理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7

 2.4 信息表露方法 .............................................................................................................................. 7

 2.5 其他相干资料 .............................................................................................................................. 7

相关文章